http://www.nonkhro.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แหล่งเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ

 เศรษฐกิจพอเพียง

 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 อาเซียนศึกษา

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 สมุดเยี่ยม

บริการ

เผยแพร่งานวิจัย...

เผยแพร่งานวิจัย...

ชื่องานวิจัย      การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรเพื่อยกระดับคุณภาพ

                     การประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย             นายชาญชัย ไกรลาส  แก้วศิริ

ปีการศึกษา      2563

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของครูในการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรเพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 3) เพื่อหาค่าประสิทธิภาพใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการในการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 3) แบบสอบถามการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร ตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบการทดลอง ทดสอบหนึ่งกลุ่ม (One Group Posttest Only Design) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัย พบว่า

            1) ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 ต้องการให้มีการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การทำงานกลุ่ม การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

          2) รูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร ที่พัฒนาประกอบด้วย

                   1. ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ประกอบด้วย การวางแผนร่วมกับครูก่อนให้ความช่วยเหลือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนที่จะสรุปผลการตรวจสอบความช่วยเหลือ การประชุมผลการวิเคราะห์ผลการช่วยเหลือร่วมกับครู การประชุมสรุปและวิเคราะห์กระบวนการช่วยเหลือครูทุกขั้นตอน ประกอบด้วย การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของกระบวนการช่วยเหลือ

                   2. ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ประกอบด้วย การสร้างวินัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในทีมงาน การกำหนดปัญหาและเป้าหมายของ การแก้ปัญหาร่วมกันของทีมงาน การวางแผนและดำเนินงานตามแผนแก้ปัญหาของทีมงาน และการสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรงและสร้างขวัญกำลังใจ การเกื้อกูล การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

                   3. ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย การสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาความสามารถในการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมแบบสัมมนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

                   4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร การดำเนินการบริหารหลักสูตร การนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้ การสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา และการปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินหลักสูตร

                   5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย การกำหนดปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การกำหนดวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือวิธีหาคำตอบ หรือวิธีการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน การรวบรวมข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และการสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนการฝึกอบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

          3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร ด้านความเป็นประโยชน์ ร้อยละ 100 ด้านความเป็นไปได้ร้อยละ 100 ด้านความเหมาะสมร้อยละ 100 และด้านความถูกต้อง

          4) หลักการมุ่งเน้นความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์ กระบวนการนิเทศ การวัดและประเมินผลการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการนิเทศดังนี้  ขั้นที่ 1 การให้ความรู้ก่อนนิเทศ ขั้นที่ 2 การดำเนินการนิเทศ  ขั้นที่ 3 การประชุมหลังการนิเทศ  และ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา  โรงเรียนโนนคร้อวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 2) ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม 3) ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร และ 5) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยด้าน การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง  ประกอบด้วย  1) การวางแผนร่วมกับครูก่อนให้ความช่วยเหลือ 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนที่จะสรุปผลการตรวจสอบความช่วยเหลือ 3) การประชุมผลการวิเคราะห์ผลการช่วยเหลือร่วมกับครู 4) การประชุมสรุปและวิเคราะห์กระบวนการช่วยเหลือครูทุกขั้นตอน  ประกอบด้วย 1) การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ 2) เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น  - จุดด้อยของกระบวนการช่วยเหลือ ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม  การสร้างวินัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในทีมงาน 3) การกำหนดปัญหาและเป้าหมายของ การแก้ปัญหาร่วมกันของทีมงาน 4) การวางแผนและดำเนินงานตามแผนแก้ปัญหาของทีมงาน และ 5) การสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรงและสร้างขวัญกำลังใจ ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ  ประกอบด้วย  1) สำรวจความจำเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การพัฒนาความสามารถในการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ 3) การจัดกิจกรรมแบบสัมมนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 2) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 3) การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร 4) การดำเนินการบริหารหลักสูตร 5) การนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้ 6) การสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 7) การปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  1) การกำหนดปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2) การกำหนดวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือวิธีหาคำตอบ หรือวิธีการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน 3) การรวบรวมข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และ 5) การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน     

 

คำสำคัญ รูปแบบ / การรูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 

  

 

กิตติกรรมประกาศ

 

              ผลงานวิจัย เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรเพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ฉบับนี้  สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งจาก นายอร่าม  โล่ห์วีระ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ , นางสาวจริยา  ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, นายสุริยะ  ป้องขันธ์ ศึกษานิเทศก์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,นายสมบัติ  โกสินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนคร้อวิทยา, ผศ.ดร ศิริพร  พึ่งเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ให้ความเมตตาสละเวลาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

              ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่านซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.เทิดศักดิ์  สุพันดี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,ผศ.ดร.ลักขณา  สุกใส  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , ผศ.ดร ศิริพร  พึ่งเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,นายปรีชา  ชูสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม,นางณัฐธยาน์  รังกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนโนนกอกวิทยา ที่กรุณาตรวจแก้ไขและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือวิจัยให้สมบูรณ์  ในการพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยให้มีการคลอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

              ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะครูในโรงเรียนโนนคร้อวิทยาทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี

              ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงพระคุณอันสูงสุดของคุณบิดา มารดา ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้การอบรมสั่งสอน ปลูกฝังความใฝ่รู้ในการพัฒนางานด้านการศึกษา และกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยจนประสบผลสำเร็จ

 

  

ชาญชัย ไกรลาส   แก้วศิริ

 

Tags :

view

ปฎิทิน

« December 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

สถิติ

เปิดเว็บ16/08/2010
อัพเดท02/02/2022
ผู้เข้าชม1,690,443
เปิดเพจ2,372,520

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view