http://www.nonkhro.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แหล่งเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ

 เศรษฐกิจพอเพียง

 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 อาเซียนศึกษา

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 สมุดเยี่ยม

บริการ

เผยแพร่งานวิจ้ย

เผยแพร่งานวิจ้ย

ชื่องานวิจัย      การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กรณีโรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย               นายชาญชัย ไกรลาส   แก้วศิริ

ปีการศึกษา     2563

 

บทคัดย่อ

 

          การดำเนินการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นการวิจัยในระดับโรงเรียน (School wide) ซึ่งผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้อยู่ด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดผู้ร่วมวิจัย (Research participants) โดยยึดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนโนนคร้อวิทยา รวมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน ซึ่งจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 10 คน และกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 คน โดยที่ผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทและมีสถานะที่เท่าเทียมกันในการวิจัยทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมสังเกตผล และร่วมสะท้อนผล ตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน วัตถุประสงค์การวิจัย มี 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพื่อกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโนนคร้อวิทยา และ 2) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากการกระทำทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนปฏิบัติการที่ถือเป็นตัวสอดแทรกหลักและใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ถือเป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติ ตามวงจรแบบเกลียวสว่าน 2 วงจร ของกิจกรรมการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย ตามกรอบแนวคิด ของ Mills (2007) ซึ่งจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แบบสังเกต (observation form) (เครื่องมือวิจัย ฉบับที่ 2) แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ   กลุ่มที่ 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้สำหรับการสัมภาษณ์ทีมแกนนำภายหลังจากที่ได้มีการนำแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติแล้ว   กลุ่มที่ 3 แบบตรวจสอบหรือบันทึกภาพ (examining/records) ได้แก่บันทึกอนุทิน (journals) แผนที่ (maps) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (audiotapes and videotapes) หลักฐานสิ่งของ (artifacts) บันทึกภาคสนาม (field notes) แบบประเมินสภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโนนคร้อวิทยา (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่1) และแบบประเมินโครงการ (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1) โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งใหม่ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร โดยดำเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานคือ ด้านปัจจัยทางการศึกษา ด้านกระบวนการทางการศึกษา และด้านผลผลิตทางการศึกษา แต่จากการศึกษามีหลายมาตรฐานที่ผลการประเมินต่ำกว่า “ระดับดี” ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหารวม 3 โครงการ คือ (1) โครงการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านปัจจัยทางการศึกษา (2) โครงการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านกระบวนการทางการศึกษา และ (3) โครงการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านผลผลิตทางการศึกษา

          2) ปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ พบว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้โรงเรียนโนนคร้อวิทยา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ใน “ระดับดีมาก” ขึ้นไปทุกมาตรฐาน 3) องค์ความรู้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระดับ คือ (1) ระดับบุคคล คือ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการทำงาน อุทิศตนให้กับการทำงานใฝ่รู้ใฝ่เรียน (2) ระดับกลุ่ม คือ มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน พึ่งพากัน ทำงานเป็นทีม ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา มีภาวะผู้นำ และ (3) ระดับองค์การ คือ มีบรรยากาศในการบริหารจัดการที่อบอุ่น ไว้วางใจกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ:  การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

  

กิตติกรรมประกาศ

               ผลงานวิจัย เรื่อง “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กรณีโรงเรียนโนนคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ฉบับนี้  สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งจาก นายอร่าม  โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ , นางสาวจริยา  ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, นายสุริยะ  ป้องขันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นายสมบัติ  โกสินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนคร้อวิทยา, ผศ.ดร.ศิริพร  พึ่งเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ให้ความเมตตาสละเวลาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

              ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่านซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.เทิดศักดิ์  สุพันดี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ผศ.ดร.ลักขณา       สุกใส  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , ผศ.ดร. ศิริพร  พึ่งเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,นายปรีชา  ชูสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม, นางณัฐธยาน์  รังกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนโนนกอกวิทยา ที่กรุณาตรวจแก้ไขและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือวิจัยให้สมบูรณ์  ในการพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยให้มีการคลอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

              ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะครูในโรงเรียนโนนคร้อวิทยาทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการทำการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี

              ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงพระคุณอันสูงสุดของคุณบิดา มารดา ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้การอบรมสั่งสอน ปลูกฝังความใฝ่รู้ในการพัฒนางานด้านการศึกษา และกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยจนประสบผลสำเร็จ

  

ชาญชัย ไกรลาส   แก้วศิริ

 

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

ปฎิทิน

« December 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

สถิติ

เปิดเว็บ16/08/2010
อัพเดท02/02/2022
ผู้เข้าชม1,690,442
เปิดเพจ2,372,519

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view