โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นองค์กรพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้