โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นองค์กรพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้