http://www.nonkhro.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แหล่งเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ

 เศรษฐกิจพอเพียง

 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 อาเซียนศึกษา

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 สมุดเยี่ยม

บริการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

          โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ทำการสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน นำมาวิเคราะห์โดยใช้โดยทฤษฎี SWOT  วิเคราะห์สภาพสารสนเทศขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้าน Strengths (S) จุดแข็ง จุดเด่น ขององค์กร, Weaknesses (W) จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร, Opportunities (O) โอกาสในการดำเนินงานตามแผนงาน, Threats (T) อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินงาน โดยผ่านการพิจารณา เห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้

          วิสัยทัศน์

          โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นองค์กรพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้

          พันธกิจ

          1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

          2) พัฒนาภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          3) ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและอาชีพท้องถิ่น

          4) ส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

           จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

(Goals)

ตัวชี้วัด

(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline Data)

เป้าหมาย(%)พ.ศ.

2556-2560

2556

2557

2558

2559

2560

1.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.14)

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสำนึกใน

การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ม.15)

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน

การทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(ม.16)

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ

 ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์

คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์ (ม.17)

1.5 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ที่จำเป็นตามหลักสูตร(ม.18)

1.6 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(ม.19)

1.7 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (ม.20)

1.8  ร้อยละของผู้เรียมีสุนทรียภาพ

และลักษณะ นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี

และกีฬา(ม.21)

1.9 ร้อยละของผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดี

ของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ม.22)

 

1.10 ร้อยละของผู้บริหาร สถาน ศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน(ม.23)

1.11 ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน(ม.24)

1.12 ร้อยละของผู้เรียนมีการพัฒนาให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

(ม.25)

 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 96

ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 91

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ร้อยละ 91

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์

ร้อยละ 76

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ร้อยละ 81

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 81

 

ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 96

ผู้เรียมีสุนทรียภาพ และลักษณะ นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ร้อยละ 86

 

ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร้อยละ 91

 

ผู้บริหาร สถาน ศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 91

ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ร้อยละ 91

ผู้เรียนมีการพัฒนาให้มีความพร้อมสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน ร้อยละ 71

100

 

96

 

96

 

 

 

81

 

 

 

 

86

 

86

 

 

 

100

 

91

 

 

96

 

 

 

 

96

 

 

96

 

 

76

97

 

92

 

92

 

 

 

77

 

 

 

 

82

 

82

 

 

 

97

 

87

 

 

92

 

 

 

 

92

 

 

92

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

93

 

93

 

 

 

78

 

 

 

 

83

 

83

 

 

 

98

 

88

 

 

93

 

 

 

 

93

 

 

93

 

 

73

99

 

94

 

94

 

 

 

79

 

 

 

 

84

 

84

 

 

 

99

 

89

 

 

94

 

 

 

 

94

 

 

94

 

 

74

 

 

 

100

 

95

 

95

 

 

 

80

 

 

 

 

85

 

85

 

 

 

100

 

90

 

 

95

 

 

 

 

95

 

 

95

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

96

 

96

 

 

 

81

86

 

86

 

 

 

100

 

91

 

 

96

 

 

 

 

96

 

 

96

 

 

76

 

2. ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ

 

 

 

 

2.1 ร้อยละของครูมีวุฒิ/ความรู้ความ สามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่น พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง (ม.1)

2.2 ร้อยละของครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ม.2)

2.3 ร้อยละของผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และ

มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (ม.3)

 

ครูมีวุฒิ/ความรู้ความ สามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่น พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง ร้อยละ 95

 

ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 86

ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ร้อยละ 96

 

100

 

 

 

91

 

 

100

96

 

 

 

87

 

 

97

97

 

 

 

88

 

 

98

98

 

 

 

89

 

 

99

99

 

 

 

90

 

 

100

100

 

 

 

91

 

 

100

3. การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

3.1 ร้อละของผู้เรียนมีจำนวนและอายุ

ตามเกณฑ์ (ม.4)

3.2 ร้อยละของทรัพยากรและสภาพ แวดล้อมเอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ(ม.5)

3.3 ร้อยละของผู้มีส่วนได้เสียมี ความพึง พอใจในการจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจรของสถานศึกษา (ม.6)

ผู้เรียนมีจำนวนและอายุตามเกณฑ์

ร้อยละ 91

ทรัพยากรและสภาพ แวดล้อมเอื้อต่อ

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 81

ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจรของสถานศึกษา ร้อยละ 96

96

 

86

 

 

100

 

92

 

82

 

 

97

 

93

 

83

 

 

98

 

94

 

84

 

 

99

95

 

85

 

 

100

96

 

86

 

 

100

4. สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

4.1 ร้อยละของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ม.8)

4.2 ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนมีความหลากหลาย(ม.9)

4.3 ร้อยละของผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพจากการจัดสภาพ แวดล้อมและการบริการของสถานศึกษา(ม.10)

4.4 ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น(ม.11)

4.5 ร้อยละของผู้มีส่วนได้เสียมี

ความพึงพอใจในการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน บ้าน  องค์กรทางศาสนา  และสถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนในชุมชน(ม.12)

4.6 ร้อยละของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ    การบริหารการศึกษา(ม.13)

 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ร้อยละ 86

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

มีความหลากหลาย ร้อยละ 86

ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพจากการจัดสภาพ แวดล้อมและการบริการของสถานศึกษา ร้อยละ 86

 

ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 86

ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจใน

การร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน บ้าน  องค์กรทางศาสนา  และสถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนในชุมชนร้อยละ 81

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ การบริหารการศึกษาร้อยละ 96

 

91

 

91

 

91

 

 

 

91

 

86

 

 

 

 

100

 

 

87

 

87

 

87

 

 

 

87

 

82

 

 

 

 

97

 

 

88

 

88

 

88

 

 

 

88

 

83

 

 

 

 

98

 

 

89

 

89

 

89

 

 

 

89

 

84

 

 

 

 

99

 

 

90

 

90

 

90

 

 

 

90

 

85

 

 

 

 

100

 

 

91

 

91

 

91

 

 

 

91

 

86

 

 

 

 

100

 

 

5. สถานศึกษามีการดำเนิน งานโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

 

5.1 ร้อยละของผู้มีส่วนได้เสียมี           ความพึงพอใจในการพัฒนาสถานศึกษา

ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น(ม.26)

 

ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ร้อยละ 81

 

86

82

83

84

85

86

6. สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ย.6)

 

6.1 ร้อยละของผู้มีส่วนได้เสียมี            ความพึงพอใจในการบริหารและ            จัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (ม.7)

ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจใน

การบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ร้อยละ 86

 

91

87

88

89

90

91

7. คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็งจนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ได้อย่างแท้จริง

 

7.1(1.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

7.2(1.2) คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

(ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา)

โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายยุทธศาสตร์ รายแนวทางการพัฒนา และรายโครงการ

 

7.3(1.3) จำนวนครั้งในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

7.4(1.4) จำนวนครั้งในการจัดนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไปศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5(1.5) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครอง

7.6(1.6) จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อรับทราบปัญหา และให้คำแนะนำแก่สถานศึกษา ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถาน ศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำนวน15 คน

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ร้อยละ 65

90

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

90

 

 

 

 

90

 

 

 

90

90

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

70

 

 

 

 

70

 

 

 

70

75

 

75

 

 


 

 

75

 

 

 75

 

 

75

 

75

80

 

80

 

 

 

 

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 80

85

 

85

 

 

 

 

 

85

 

 

85

 

 

85

 

85

90

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

90

 

 

 

 

90

 

 

 

90

8. โรงเรียนจัดการศึกษาในระบบเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน

 

8.1(2.1) จำนวนมาตรฐานที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ในระดับดี หรือระดับดีมาก

8.2(2.2) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนในหลักสูตรเพิ่มเติม หรือรายวิชาเพิ่มเติมตาม ความต้องการของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็น เลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน แต่ละคน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี

ร้อยละ 70

90

 

 

100

70

 

80

75

 

85

80

 

90

85

 

95

90

 

 

100

9. โรงเรียนจัดการศึกษานอกระบบ

เพื่อพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

 

9.1(3.1) ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการของตนเอง เพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จนสามารถนำทรัพยากร หรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้

เด็ก เยาวชน และประชาชน

ในเขตพื้นที่บริการ

มีทักษะชีวิต มีอาชีพ

ร้อยละ 70

95

 

 

 

75

80

 

 

 

85

 

 

 

90

 

 

 

95

 

 

 

10. โรงเรียนจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

 

10.1(4.1) ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชน ในท้องถิ่นที่สามารถเรียนรู้ความต้องการของตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดหาให้ เพื่อม่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จนสามารถนำทรัพยากร หรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้

 

เด็ก เยาวชน และประชาชน

ในเขตพื้นที่บริการ มีโอกาสเรียนรู้ตามความต้องการ และตามศักยภาพ ร้อยละ 65

 

90

 

 

 

70

75

 

 

 

80

 

 

 

85

 

 

 

90

 

 

 

11. ประชาชนมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

11.1(5.1) ร้อยละของผู้เรียน ผู้ปกครอง

และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มี

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบของโรงเรียน

11.2(5.2) ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ของโรงเรียน และมีความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมนั้น

11.3(5.3) ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดหาให้ และมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้นั้นๆ

 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 70

 

95

 

95

 

95

75

 

75

 

75

80

 

80

 

80

85

 

85

 

85

90

 

90

 

90

95

 

 

 

95

 

 

95

          การวิเคราะห์ความสอดคล้อง

          จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้อง ตั้งแต่ปัญหาความต้องการ ยุทธศาสตร์ ไปจนถึงวิสัยทัศน์ สรุปได้ดังนี้

 

          การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ล้วนมาจากปัญหา ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนต้องศึกษาเป้าหมาย สาระที่สำคัญและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็นต้น กำหนดทิศทางการศึกษาไปในแนวทางที่สอดรับกัน เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป

โดย : งานแผนงาน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

สถิติ

เปิดเว็บ16/08/2010
อัพเดท21/03/2020
ผู้เข้าชม969,381
เปิดเพจ1,377,313

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view