http://www.nonkhro.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แหล่งเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ

 เศรษฐกิจพอเพียง

 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 อาเซียนศึกษา

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 สมุดเยี่ยม

บริการ

ประวัติโรงเรียนโนนคร้อวิทยา

                โรงเรียนโนนคร้อวิทยา  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 19 ของจังหวัดชัยภูมิ บนที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน 25 ไร่ 20 ตารางวา และที่ดินที่ประชาชนบริจาค จำนวน 7 ไร่44 ตารางวา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก จำนวน 2 ไร่ 3 งาน  51  ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 34 ไร่ 3 งาน  98 ตารางวา 

                โรงเรียนโนนคร้อวิทยาได้รับการสนับสนุนจากผู้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน  อันประกอบด้วยนายโสภณ  บำรุงสงฆ์ นายพันธ์ ครูเกษตร นายวัลลภ ดามาพงษ์ นายบุญมี ดามาพงษ์ นายสุรพล จักรชัย และนายเสาวภาค  สมพงษ์  พร้อมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน  พัฒนาชุมชนตำบลบ้านขามและตำบลหนองโดน  ร่วมกับครู-อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ้านขาม กลุ่มโรงเรียนหนองโดน สภาตำบลบ้านขาม สภาตำบลหนองโดน  ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน 8 ห้องเรียน พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 145,300  บาท  โดยมีนายเลื่อน เพชรล้ำ  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  และนายสนิท  นาคคำ  ศึกษาธิการอำเภอจัตุรัสเป็นที่ปรึกษา  และเป็นผู้รับผิดชอบ  ในการดำเนินงานจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ

                โรงเรียนโนนคร้อวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11  ถนนสานจัตุรัส-บำเหน็จณรงค์ บ้านโนนคร้อเหนือ  ตำบลบ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอจัตุรัสประมาณ 11 กิโลเมตร โดยมีนายศิลา ลือนาม  นายเฉลิม ชาลีเครือ  และนายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ เป็นคณะครูผู้บุกเบิกรุ่นแรก

ข้อมูลโรงเรียนโนนคร้อวิทยา

               ปรัชญา                      เกียรติ วินัย สามัคคี มีความรู้

               คติธรรม                      สิกฺขา ชาติ วฒฺนา  การศึกษาช่วยพัฒนาชาติ

               คำขวัญประจำโรงเรียน     เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

               วิสัยทัศน์                     โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นองค์กรพัฒนาการจัด

                                               การศึกษาตลอดชีวิต และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

               อัตลักษณ์                    รักเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

               เอกลักษณ์                   โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

               ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกอินทนิล

               สีประจำโรงเรียน           ม่วง - ขาว

               อักษรย่อ                     น.ค.

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนโนนคร้อวิทยา

               1. นายคณิต  ภิรมย์ไกรภักดิ์                             อาจารย์ใหญ่                        พ.ศ.2521 – 2528

               2. นายอำพัน  รักษ์มณี                                   อาจารย์ใหญ่                        พ.ศ.2528 – 2532

               3. นายวงษ์ชัย  ชนะชัย                                 อาจารย์ใหญ่                         พ.ศ.2532 – 2536

               4. นางสาวกมลรัตน์  เลาหะนาคีวงศ์                   ผู้อำนวยการ                          พ.ศ.2536 – 2541

               5. นางสาวแสงดาว  คงนาวัง                           ผู้อำนวยการ                          พ.ศ.2541 – 2543

               6. นายบุญไทย  ทองก้อน                              ผู้อำนวยการ                          พ.ศ.2543 – 2550

               7.  นายสุธี  บุญถือ                                       ผู้อำนวยการ                          พ.ศ.2550 - 2556

               8.  นายเติม แสงไทยารักษ์                              ผู้อำนวยการ                          พ.ศ.2557 - 2557

               9. นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ                             ผู้อำนวยการ                          พ.ศ.2558 - 2562

              10. นายชาญชัย ไกรลาส  แก้วศิริ                      ผู้อำนวยการสถานศึกษา         พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน