http://www.nonkhro.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แหล่งเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ

 เศรษฐกิจพอเพียง

 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 อาเซียนศึกษา

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 สมุดเยี่ยม

บริการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

          โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ทำการสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน นำมาวิเคราะห์โดยใช้โดยทฤษฎี SWOT  วิเคราะห์สภาพสารสนเทศขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้าน Strengths (S) จุดแข็ง จุดเด่น ขององค์กร, Weaknesses (W) จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร, Opportunities (O) โอกาสในการดำเนินงานตามแผนงาน, Threats (T) อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินงาน โดยผ่านการพิจารณา เห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้

          วิสัยทัศน์

          โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นองค์กรพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

          พันธกิจ

          1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

          2) พัฒนาภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          3) ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและอาชีพท้องถิ่น

          4) พัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        

โดย : งานแผนงาน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« May 2022»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

สถิติ

เปิดเว็บ16/08/2010
อัพเดท02/02/2022
ผู้เข้าชม1,498,423
เปิดเพจ2,073,326

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view